Η Rural Connect συστάθηκε το 2014 με σκοπό την υλοποίηση του Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας». Στόχος τους είναι η παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών στον πληθυσμό των περιοχών-στόχων και παράλληλα η βιώσιμη αξιοποίηση και λειτουργία των υποδομών σε μακροπρόθεσμη βάση, ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισμό και ενισχύοντας ουσιαστικά την περιφέρεια. Η νέα τους ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με το Polly και συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.Website